AK MَETE POMOCI - CHCETE POMOCI?

 

 • Klub píznivc Cesty pro rodinu – pravidelná finanní podpora
 • Jednorázový finanní dar - . ú. 198498157/0300
 • Materiální podpora

 

Pomozte spolen s námi dtem, mladým lidem, enám a matkám s dtmi, kteí se  dostali do obtíné ivotní situace.

 

Ron pomáháme piblin 60 dosplým a 100 dtem v Azylovém dom a v Krizové pomoci, 20 mladým dosplým v Dom na pl cesty, v Centru pro rodinu ron podpoíme 450 rodin ze amberka a okolí. Pomáháme ji od roku 1996.

 

Chci darovat

 

     

KLUB PÍZNIVC

Cesty pro rodinu

(pravidelné dárcovství)

Jednorázový finanní dar Materiální podpora Pomocník GIVT 
(návod na youtube)

 

Vítáme podporu jednotlivc i firem, finanní i nefinanní. Dkujeme.

 

PETTE SI O NÁS A NAŠÍ PRÁCI VÍCE

 

 

Další monosti pomoci:

 • AKTIVNÍ POMOC PI POÁDÁNÍ AKCÍ, DOBRÁ RADA NEBO NÁPAD
 • VYUITÍ SLUEB NAŠEHO GRAFICKÉHO STUDIA
 • VYUITÍ NAŠICH PROSTOR PRO SVOU REKLAMU (prostory centra, ploty u budov apod.)
 • NÁKUP DÁRKOVÉHO PEDMTU V NAŠEM OBCHDKU
 • NÁKUP VE VAŠICH OBLÍBENÝCH E-SHOPECH NA WWW.GIVT.CZ ást penz z nákupu tak vnujete na podporu naší organizace. Nebude Vás to stát nic navíc.

 

DAOVÉ ZVÝHODNNÍ VAŠICH DAR

 

Zákon o daních z píjm 586/1992 Sb. Vám umouje odeíst si dary od základu dan:

 • Fyzické osoby, vetn zamstnanc, si mohou od základu dan odeíst hodnotu dar v pípad, e úhrnná hodnota dar v kalendáním roce pesáhne 2 % ze základu dan anebo iní alespo 1 000 K.  V úhrnu je moné odeíst nejvýše 10 % ze základu dan. OSV uplatují odpoet dar z daní pímo ve svém daovém piznání. Zamstnanci pedkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové útárn jednou ron, nejpozdji do 15.2., a to za celý pedchozí rok. Sníení daového základu se následn projeví v rámci daového vyrovnání ve vyšší beznové výplat.
   
 • Právnické osoby si mohou od základu dan odeíst hodnotu dar, pokud hodnota daru iní alespo   2 000 K. V úhrnu lze odeíst nejvýše 5 % z ji sníeného základu dan. Odpoet si nemohou uplatnit neziskové organizace, které by dar poskytovaly nkomu jinému.

 

 

PIDEJTE SE K NM KLUB PZNIVC CESTY PRO RODINU
KDE NS NAJDETE
Newsletter
Nov otevrme atnk na zimnm stadionu v amberku, vce informac najdete zde.
Dkujeme vem, kte se zapojili do sbrky Spolen za smv, kterou ji tradin pod Konzum. Vybran stka poslouila k nkupu devnch edukativnch her pro komunitn nzkoprahov aktivity.
shrnut zkladnch informac pro pchoz obany z Ukrajiny
Rdi bychom vm pedstavili novou slubu Psychologick poradenstv
Mil rodie malch dt, vte, e si v rmci celoevropskho projektu "Eurokl" mete zapjit speciln kl, abyste se dostali na bezbarirov WC po cel R a v Evrop?
Drkov poukaz na sluby Centra pro rodinu, Maceky vetn obchdku a Grafickho studia
ENA REGIONU 2018
Jsme hrdm lenem St pro rodinu