DŮLEŽITÉ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Milí zájemci o služby Dětské skupiny Maceška,

je naší povinností Vás informovat o důležitých změnách, které nás ve školním roce 2022/2023 čekají a týkají se především financování naší služby a z toho vyplývající i výše Vaší částečné úhrady za poskytování služby.

 

1/ S ohledem na současný strmý nárůst cen, který jistě také vnímáte, jsme nuceni od 1. 9. 2022 přistoupit ke zvýšení denní sazby za poskytovanou službu o 20,-/den. Tedy pro tarif: 5dní v týdnu - 180Kč, 4dny - 190Kč, 3dny - 200Kč, 2dny - 220Kč, 1den - 230Kč a příležitostný jednorázový vstup 250Kč.

 

Současně upravíme způsob vyúčtování plateb tak, že docházka bude vyúčtována každý měsíc v plném rozsahu - tedy včetně řádných omluv (již nebude fungovat systém náhrad) a zároveň za řádně omluvený den bude nově účtováno 80% denní sazby. Stále však zůstává v platnosti, že ten kdo má sjednánu docházku např. na 3dny v týdnu si v případě volné kapacity může objednat i další dny navíc formou jednorázových vstupů. Za tento doobjednaný vstup platí stejnou částku jako v tarifu a v případě řádného a včasného omluvení tento doobjednaný den není účtován.

 

2/ K dalšímu zdražení dochází i ze strany Školní jídelny, proto plánované navýšení ceny oběda k 1.9.2022 je 45 Kč, pokud však dojde během roku k dalšímu zdražování (je to pravděpodobné), budeme nuceni tuto cenu znovu upravit i v jeho průběhu - vždy Vás však o tom budeme minimálně měsíc předem informovat.

 

3/ Zároveň nás v tomto školním roce čeká avizovaný přechod na nové financování, protože k 31.12.2022 nám končí evropský projekt, díky kterému jsme mohli dětskou skupinu za současných podmínek provozovat.

Od 1.1.2023 přecházíme na financování ze státního rozpočtu ČR, kde můžeme pro naši dětskou skupinu žádat o finanční příspěvky na obsazená místa (normativy - obdobně jako v MŠ). Jelikož však tyto příspěvky nedosahují současné výše a zároveň odlišují výši příspěvku dle věku dětí, kde zvýhodňují děti mladší tří let, budeme nuceni od 1. 1. 2023 náš ceník upravit a dojde k rozdělení denní sazby takto:

 

Tarif od 1.1.2023:

  • děti do 3 let - denní sazba 180Kč (věk dítěte je rozhodný při zahájení školního roku (tedy k 1.9.2022), pokud dítě dosáhne tří let až v průběhu školního roku, zůstává denní sazba / normativ stejný po celý školní rok)
  • děti od 3 let - denní sazba 250Kč

Jednorázové vstupy od 1.1.2023: 250Kč (bez rozlišení věku dítěte)

 

Nejvýraznější změna / navýšení ceny se tedy bohužel týká dětí tříletých a výše (před začátkem školního roku), protože pro tyto děti je poskytovaný normativ od státu bohužel výrazně nižší, přesto jsme se snažili tento výrazný dopad v nadcházejícím školním roce minimalizovat a i zde cenu nastavit na minimum možného.

 

Chceme i nadále naši službu provozovat a poskytovat v nejvyšší kvalitě, a to by bez potřebného finančního zajištění nebylo možné, proto jsme rádi, že se vůbec podařilo schválení a zavedení státního financování, sice ne v takové výši, abychom Vám mohli poskytnout příznivější ceny, ale bez něj je reálná cena mnohonásobně vyšší a pro mnoho zájemců už jistě nedostupná. Věříme, že nám tedy zachováte přízeň a že Vám budou naše služby i nadále ku prospěchu a toto finančně náročnější období společně zvládneme.

 

V případě potřeby dovyjasnění poskytnutých informací nás neváhejte kontaktovat, rádi to s Vámi probereme a ujasníme individuálně dle Vaší konkrétní situace a potřeby.

 

  ZÁKLADNÍ INFORMACE o Dětské skupině MACEŠKA

 

Používaná zkratka názvu: DS Maceška; DS

 

Druh služby: dětská skupina s celodenním provozem

 

Provozovatel: Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01

 

Adresa: Dětská skupina MACEŠKA, Nádražní 22, Žamberk, 564 01

 

IČO: 612 39 330

 

Odpovědná osoba: Lucie Malá, vedoucí DS (tel. 603 813 646, mala@cestaprorodinu.cz)

 

Kapacita dětské skupiny: 12 dětí

 

Provozní doba: 6:30 – 17:00 (pondělí – pátek)

 

Školní rok: září - srpen

 

Zaměstnanci: pedagogové, chůvy - odborná způsobilost ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb.; a pomocný provozní personál

 

Strava: svačiny (dopolední a odpolední si nosí děti vlastní), obědy dováží Školní jídelna Žamberk nebo si mohou děti nosit vlastní

 

Základním účelem provozování Dětské skupiny MACEŠKA je pravidelná péče o děti na základě zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a ve znění pozdějších předpisů.

 

Kapacita zařízení je 12 dětí ve věku od 1,5 roku do zahájení povinné školní docházky.

 

Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS Maceška se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou č. 8070638915 ze dne 21. 11. 2018 s ČSOB Pojišťovna, a.s.

 

Službu péče o dítě v dětské skupině provozujeme na základě registrace u MPSV od 1. 2. 2019.

 

Docházka do DS je vymezena „školním rokem“ - od září až do konce srpna.

 

DS je zpravidla uzavřena 1 týden v září a během vánočních prázdnin. Aktuální rozvrh provozu DS na daný školní rok je přihlášeným rodičům k dispozici v rezervačním systému webooker.

 

Vedoucí DS si vyhrazuje právo uzavřít službu z důvodu nutných školení pracovního týmu DS (v co nejmenším rozsahu) a informovat o této skutečnosti rodiče s dostatečným předstihem.

 

V případě nečekaných a závažných událostí bránících provozu DS (karanténa, provozní havárie…apod.) budou rodiče neprodleně informování o uzavření služby a dalším postupu.

 

  KONTAKTY

Kontakt na pečující pracovnice (dotazy ohledně dětí):

 

chuva@cestaprorodinu.cz; +420 730 870 435

 

Kontakt na administrativní pracovnice (vše ohledně přihlášení, rezervací a úhrad za službu):

 

maceska@cestaprorodinu.cz; +420 774 174 287 (Klára Brejtrová)

                                           +420 603 813 646 (Lucie Malá) 

 

  KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE

1. Předložit vyplněnou Předběžnou přihlášku.

2. Doložit vazbu na trh práce obou rodičů (pokud žijí ve společné domácnosti) - v případě dotované ceny za poskytnutou službu.

3. Doložit, že dítě má splněnou očkovací povinnost, což písemně potvrdí jeho ošetřující lékař.

4. Volná kapacita zařízení.

 

V případě, že zájemce o službu splnil všechna kritéria, je s ním (rodičem/zákonným zástupcem) podepsána Smlouva o poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině. Nedílnou součásti smlouvy jsou Individuální podmínky docházky dítěte do DS, Provozní řád a Plán výchovy a péče.

  PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Předběžné přihlášky na nový školní rok jsou přijímány průběžně do konce května daného roku a řazeny dle data přijetí. Formulář „Předběžná přihláška do DS Maceška“ najdete na našich webových stránkách www.cestaprorodinu.cz nebo Vám ji předáme v kanceláři. Přihlášku doručte osobně do kanceláře Rodinného centra a DS Macešky (v přízemí), Nádražní 22, Žamberk, kde se domluvíme dle Vašich potřeb na termínu zahájení docházky a projednáme další potřebné úkony.

 

 

 

O přijetí do DS na nový školní rok je rozhodnuto během června daného roku. Rozhodnutí o přijetí sděluje vedoucí DS nebo její zástupce. V případě přijetí dítěte do DS je s rodičem/zákonným zástupcem podepsána do konce června Smlouva o poskytnutí péče o dítě v DS, sjednány Individuální podmínky docházky dítěte do DS a je vystavena faktura na zaplacení Kauce (viz. platební podmínky), která je splatná do 10 dnů od vystavení faktury.

 

 

 

Přijímání dětí do DS probíhá i v průběhu školního roku (pokud je volná kapacita DS). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je vydáno v nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 dnů. V případě přijetí dítěte do DS je s rodičem/zákonným zástupcem podepsána Smlouva o poskytnutí péče o dítě v DS, sjednány Individuální podmínky docházky dítěte do DS a je vystavena faktura na zaplacení Kauce (viz. platební podmínky), která je splatná do 10 dnů od vystavení faktury, a ne později než 3 dny před zahájením docházky.

 

 

 

Do DS jsou přijímány děti od 1,5 roku do nástupu školní docházky, maximálně 12 dětí souběžně v jeden den. 

 

Na přijetí do DS nevzniká právní nárok.

 

  CENÍK - školní rok 2021/2022

        CENÍK         

jednorázová

docházka

 

pravidelná docházka        
 

 

příležitostný

vstup

1 den

v týdnu

2 dny

v týdnu

3 dny

v týdnu

4 dny

v týdnu

5 dní

v týdnu

                 cena/den  

  

cena bez dotace/den   

230 Kč

 

570 Kč

210 Kč

 

550 Kč

 200 Kč

 

540 Kč

180 Kč

 

520 Kč

170 Kč

 

510 Kč

 

160 Kč

 

500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za pobyt dítěte v DS je uvedena za celý den a je stejná i v případě, že je dítě v DS jen 1/2 dne. V ceně je zahrnut pitný režim dítěte po celou dobu pobytu v DS.

 

V ceně není zahrnuto stravování. Svačiny (dopolední i odpolední) si děti nosí vlastní, příp. i oběd. Obědy je možné v DS objednat, jsou dováženy ze Školní jídelny Žamberk. Cena za 1 oběd je 40 Kč.

 

V případě navýšení cen obědů ze strany Školní jídelny Žamberk v průběhu smluvního vztahu, bude cena adekvátně navýšena. O této skutečnosti budou rodiče/zákonní zástupci informováni.

 

První platba = vratná kauce ve výši 3.000Kč (u ceny bez dotace 10.000Kč) – kauci je nutné uhradit před zahájením docházky (u pravidelné i jednorázové docházky). Kauce slouží k získání přístupu do rezervačního on-line systému a pro úhradu případných nedoplatků či dluhů. Kauce je vratná po ukončení docházky a při závěrečném vyúčtování. Výši kauce lze na požádání snížit (z vážných důvodů).

 

Na požádání Vám vystavíme Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte do DS podle zákona č.586/1992, o dani z příjmu. Potvrzení se vydává pro účely slevy na dani z příjmu.

 

 


Dokumenty ke stažení:

  INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE

Informace pro nové zájemce o službu:

 

Pokud jste si vybrali Dětskou skupinu MACEŠKA pro Vaše dítě, vyplňte nejprve formulář "Předběžná přihláška", který naleznete výše v odstavci "KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE" a doručte ho osobně do kanceláře Rodinného centra (Nádražní 22, Žamberk), kde si s Vámi domluvíme termín zahájení docházky a projednáme další potřebné úkony.

 

Docházka do Macešky je evidována v rezervačním systému WEBOOKER. Všechny potřebné informace  o jeho fungování a fungování Macešky (registrace, objednávání a omlouvání dětí z docházky...ad.) naleznete zde: https://maceska.webooker.eu/.

 

Veškeré dotazy k registračnímu systému a platbám směrujte na Lucii Malou (tel. 603 813 646, mala@cestaprorodinu.cz) a Kláru Brejtrovou (tel.774 174 287, maceska@cestaprorodinu.cz).

 

  Situační říkanky a písničky pro rodiče

 


Dokumenty ke stažení:
KONTAKT

 

Rodinné centrum - 465 614 555

                       - 608 621 301

DS Maceška/chůvy - 730 870 435

Lucie Malá - 603 813 646

Klára Brejtrová - 774 174 287

centrum@cestaprorodinu.cz

maceska@cestaprorodinu.cz

chuva@cestaprorodinu.cz

mala@cestaprorodinu.cz

 

Nádražní 22, Žamberk 564 01

/CestaProRodinu22

 

PROVOZ KANCELÁŘE Rodinného centra a Dětské skupiny Maceška

PO - ČT 8:00 - 16:00
8:00 - 15:00

 

možno dle dohody i v jiném čase

kontaktujte nás: Lucie Malá, Klára Brejtrová

 

Změna provozní doby vyhrazena (pořádání jednorázových akcí, školní prázdniny apod.).

 

 

KDE NÁS NAJDETE
RODINNÉ CENTRUM A DS MACEŠKA